امور سهامداران

لیست سهامداران شرکت سیمان زرین رفسنجان

1389/12/11


فایل الحاقی: 


 

ردیف

نام سهامداران

1

شرکت سرمایه گذاری مدبر

 ( سهامی خاص)

2

شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته شهرستان رفسنجان

3

شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان

4

شرکت تفریحی توریستی و آبدارمانی سرعین ایرانیان

5

شرکت بهساز کاشانه تهران

( سهامی خاص )

6

شرکت خدمات پشتیبانی    معین کار

صفحه 1 از 1