تماس با سیمان زرین رفسنجان

تلفن: 9-2420200-0391  
     
فکس: 2020242-0391  
     
آدرس کارخانه: کرمان کيلومتر ۵۵ جاده کرمان رفسنجان